Zakonodaja

Vrnitveni zahtevek, nepremičnine in lastninska pravica

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Stvarnopravni zakonik ureja tudi varstvo lastninske pravice pri nepremičninah. Lastnik nepremičnine lahko od vsakogar zahteva vrnitev individualno določene stvari, če dokaže, da ima na nepremičnini lastninsko pravico in da je v oblasti toženca.

Priposestvovanje

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Priposestvovanje poznamo tako na področju premičnin, kot tudi nepremičnin, gre za način pridobitve lastninske pravice. Lastninska pravica se s priposestvovanjem lahko pridobi po določeni priposestvovalni dobi. Razlika med priposestvovanjem premičnin in nepremičnin je v tem, da je doba načeloma daljša za nepremičnine, prav tako je število nepremičnin omejeno.

Kaj pomeni prirast?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Običajno nekdo postane lastnik nepremičnine, ko za to pridobi lastninsko pravico, ki se vpiše v zemljiško knjigo. Posameznik ponavadi lastninsko pravico pridobi na temelju zakona. Posameznik pa lahko lastninsko pravico za nepremičnino pridobi tudi s priposestvovanjem in prirastjo, kot to določa stvarnopravni zakonik.

Odpove razpolaganju s premoženjem in pogodba o dosmrtnem preživljanju

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pride do dogovora med preživljalcem in preživljancem, ko se prvi zaveže drugemu, da ga bo preživljal, drugi pa mu s pogodbo zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega tako nepremičnine kot tudi premičnine, načeloma pa je njihova izročitev odolžena do izročiteljeve smrti.

Izročilna pogodba

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Izročilna pogodba omogoča, da se tisti, ki izroča, kar so lahko tudi nepremičnine, torej izročitelj, zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je sklenjena med dvema strankama, med preživljalcem in preživljancem, pri tem je preživljalec tisti, ki preživlja drugo stranko ali preživljanca.

Nepremičnine – razlika med menjalno in darilno pogodbo

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Normalno prenos lastninske pravice na nepremičnini prenesemo na podlagi prodajne pogodbe, prenos pa je možen tudi na podlagi menjalne ali darilne pogodbe, odvisno od situacije.

Lastninska pravica, kako jo pridobiti?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Lastninska pravica pomeni imeti nekaj v posesti, med drugim tudi nepremičnino, to lahko pridobimo na več načinov in sicer na podlagi pravnega posla, dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa.

Lastninska pravica

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Pri prodaji ali nakupu nepremičnine se pogosto srečamo z neznanimi termini, kot na primer s terminom lastninska pravica, da lahko sodelujemo v nepremičninskem poslu, moramo vedeti kaj ta pomeni.

Posest, kaj to pomeni?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

V svetu nepremičnin pojem posest pogosto enačimo kar s terminom parcela ali zemljišče, v resnici pa to niso sinonimi. Posest pomeni dejansko oblast nad stvarjo. Pravica predstavlja pravno oblast do stvari, posest pa ni pravica.

Zemljiškoknjižno dovolilo

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Zemljiškoknjižno dovolilo je izrecna nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo, kot to opredeljuje stavrnopravni zakonik.

Nepremičnine, kako so te opredeljene?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Difinicija nepremičnine se razlikuje, glede na to iz katerega zornega kota pogledaš, glede na stvarnopravni zakonik je definicija nepremičnin sledeča. Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami. Vse druge stvari so premične.

Nepremičnine in zaznamba, predzaznamba in plomba

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Podatki o nepremičnini, predvsem kar se tiče lastništva, so vpisani v zemljiško knjigo, do katere imamo dostop vsi. Poznamo različne vrste vpisa v zemljiško knjigo, kot na primer predzaznambo, zaznambo ali plombo.

Nepremičnine in stavbna pravica

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Pri nakupu ali prodaji nepremičnine se lahko srečamo s situacijo, ko objekt na zemljišču nekoga drugega, takšne situacije uraja stavbna pravica. Kaj je stavbna pravica?

Služnost na nepremičnini

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Služnost je pravica, ko služnostni upravičenec uporabla tujo stvar, v lasti lastnika služeče nepremičnine. Sklenjenja je sporazumno, na podlagi služnostne pogodbe. Služnost je opredeljena kot pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar).

Kaj pomeni lastninska pravica, zastavna pravica in stavbna pravica?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnješi način ter z njo razpolagati. Omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon.

Kako je s potresno varnostjo objektov v Sloveniji?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Slovenija je potresno aktivna država. Hipocentra, t.i. žarišče potresa, sta v Sloveniji na globini okoli 30km z epicentrom v Ljubljani in Kobaridu. V preteklosti smo že nemalokrat bili žrtve slabe pripravljenosti objektov na potresno aktivnost tal.

Kakšna je vrednost vaše nepremičnine

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Na portalu množičnega vrednotenja si lahko ogledate predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, kar pomeni da lahko preverite, koliko bi po novem stala vaša nepremičnina.

Gradbeni zakon, pripombe

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Gradbeno-prostorska zakonodaja, ki je v veljavo stopila 1.6.2018, je bila od 30. maja do 15. julija 2019 izpostavljena javni obravnavi, na kateri so lahko različni deležniki podali pripombe na domnevno problematične segmente zakonodaje.

Vrednost nepremičnin, vrednotenje 2020

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Z novima novelama zakonov se je cikel množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Kaj je dobro vedeti o novem vrednotenju, o rokih, o ugovorih na ocenjeno vrednost ter o množičnem vrednotenju na splošno?

Lastninska pravica, prenos

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Lastninska pravica je temeljna, osrednja stvarna pravica, ki imetniku dovoljuje, da ima stvar v posesti, jo uporablja in z njo razpolaga. Glede na to, na kakšen način želimo prenesti lastninsko pravico na naši nepremičnini poznamo več vrst pravnih poslov. V prispevku vas seznanjamo z značilnostmi tipičnih pogodb za prenos lastninske pravice na nepremičninah.

Davek na nepremičnine, kaj bo prinesel?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Davek na nepremičnine bi naj dobili leta 2020. Le ta bi naj odpravil nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. In kolikšno obdavčitev lahko pričakujemo?

Uporabno dovoljenje po novem gradbenem zakonu

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Ali ste vedeli, da novi gradbeni zakon tudi od lastnikov novozgrajenih enostanovanjskih objektov zahteva pridobitev uporabnega dovoljenja? Lahko s tem ukrepom pričakujemo manjše odstopanje zgrajenih enostanovanjskih objektov od načrtovanega stanja?

Legalizacija nepremičnine po novem gradbenem zakonu

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Novi gradbeni zakon, ki je pričel veljati s prvim julijem 2018 med drugim ponuja roko sprave tudi črnograditeljem, ki bodo po novem lažje prišli do gradbenega dovoljenja.

Hrup sosedov, kako daleč lahko gredo?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Glasno poslušanje glasbe, zabave pozno v noč, loputanje z vrati, glasbeni inštrumenti in hrup prenove so le nekatere stvari, s katerimi se neprestano soočajo stanovalci večstanovanjskih stavb in sosesk.

Gradbeni zakon, novosti

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Ste vedeli, da novi gradbeni zakon, ki v državnem zboru čaka sprejetje, med drugim združuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja?

Kupoprodajna pogodba, zakaj je pomembna?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Kupoprodajna ali prodajna pogodba je najpogostejša vrsta pravnega posla. Prodajalec se s pogodbo zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta postal njen lastnik, kupec pa se v zameno za lastništvo zavezuje, da bo prodaja

Kaj je služnost?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Služnostna pravica je stvarna pravica, ki jo ima nekdo na tuji stvari. Pri gradnji se pogosto srečamo s služnostno pravico, pri gradnji komunalnih vodov ali cestnih priključkov, kadar te gradimo po tujem zemljišču.

Služnostna pravica, dostop do parcele

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Ob nakupu parcele, ki nima neposrednega dostopa do javne ceste, si bomo dostop morali zagotoviti s služnostjo preko sosednje parcele.