Nepremičnine – razlika med menjalno in darilno pogodbo

Objavljeno: 06.04.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Normalno prenos lastninske pravice na nepremičnini prenesemo na podlagi prodajne pogodbe, prenos pa je možen tudi na podlagi menjalne ali darilne pogodbe, odvisno od situacije.

Kadar želimo zamenjati nepremičnine in pridobiti lastninsko pravico, lahko to storimo tudi na podlagi menjalne pogodbe. Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu pogodbeniku, da mu izroči zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico.

Ko pripravljamo menjalno pogodbo moramo biti pozorni na nekaj zadev in sicer, ker gre za prenos dveh ali več nepremičnin, potrebujemo tudi več zemljiškoknjižnih dovolil, prav tako moramo biti pozorni pri overitvi podpisov, saj je potrebno overiti vse podpise strank v postopku.

V postopku se menja nepremičnina za nepremičnino, tako dajatev iz menjalne pogodbe ni denar za stvar, zamenjata se dve nepremičnini. Ker pri postopku ne gre za prodajo, pri menjalni pogodbi ni mogoče uveljavljati predkupne pravice.

Kadar se nekdo odloči podariti nepremičnino, se to naredi na podlagi darilne pogodbe, ko se ena oseba zaveže na drugo osebo neodplačno prenesti lastninsko pravico ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca.

Tako kot tudi prodajna in menjalna pogodba, mora biti tudi darilna sklenjena v pisni obliki. Notarski zapis v primeru darilne pogodbe ni potreben, razen, kadar gre za darilno pogodbo med zakoncema. Za vpis v zemljiško knjigo je potreben overjen podpis na darilni pogodbi in zemljiškoknjižno dovolilo. Če gre za kmetijsko zemljišče, je potrebno spoštovati pravila o prenosu lastninse pravice za kmetijsko zemljišče. Tako kot pri menjalni pogodbi, pa se tudi pri darilni ni potrebno ozirati na predkupno pravico.

Obligacijski zakonik pa pozna tudi posebno obliko darila, to je darilo za primer smrti. Darilna pogodba, ki se mora izpolniti po darovalčevi smrti, je veljavna le, če je sklenjena v obliki notarskega zapisa in če je listina o sklenjeni pogodbi izročena obdarjencu.V tem primeru darilna pogodba ne stopi v veljavo takoj, ampak je prenos lastninske pravice odložen do darovalčeve smrti, v notarskem zapisu ali pogodbi pa je vključena intabulacijska klavzula. Ko se uveljavla lastninsko pravico na podlagi zgoraj opisane situacije, je potrebno priložiti še smrtovnico, ko dokazilo, da se je izpolnil pogoj. Tako kot tudi prodajno in menjalno pogodbo, je tudi darilno potrebno predložiti davčenmu organu za odmero davka.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

17