Lastninska pravica, prenos

Objavljeno: 27.03.2019

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Lastninska pravica je temeljna, osrednja stvarna pravica, ki imetniku dovoljuje, da ima stvar v posesti, jo uporablja in z njo razpolaga. Glede na to, na kakšen način želimo prenesti lastninsko pravico na naši nepremičnini poznamo več vrst pravnih poslov. V prispevku vas seznanjamo z značilnostmi tipičnih pogodb za prenos lastninske pravice na nepremičninah.

Lastninska pravica na nepremičnini se v večini primerov prenaša s prodajno pogodbo, opisali pa bomo še druge pravne posle, kot so menjalna pogodba, darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku.Prodajna pogodba

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo predmet prodaje, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu  plačal kupnino. Pogodbeni stranki se v prodajni pogodbi, na podlagi katere se prenaša lastninska pravica na nepremičninah dogovorita o predmetu prodaje in kupnini, o času prevzema posesti nepremičnine, kako in kdaj bo prodajalec izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, o podrobnostih v zvezi s plačilom kupnine, o ari, o pogodbeni kazni in drugo.Menjalna pogodba

Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje, da bo svojemu pogodbeniku izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico. Ker gre pri menjalni pogodbi za prenos dveh ali več nepremičnin, bo potrebnih tudi več zemljiškoknjižnih dovolil. Tudi glede overitve podpisov velja posebnost, saj je treba overiti podpisa obeh pogodbenih strank, saj obe pogodbeni stranki prenašata lastninsko pravico druga na drugo.Darilna pogodba

Z darilno pogodbo se darovalec zaveže na obdarovanca neodplačano prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Če je tudi obdarjenec dolžan obogatiti darovalca, gre za darilo le glede presegajoče vrednosti. Darilna pogodba glede nepremičnin mora biti sklenjena v pisni obliki. Ne zahteva se oblika notarskega zapisa za pogodbo, razen če gre za darilo med zakoncema. Lastnina, ki bo zadoščala za vpis v zemljiško knjigo bo tako pisna darilna pogodba z overjenim podpisom darovalca na zemljiškoknjižnem dovolilu.Izročilna pogodba

Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Značilnost izročilne pogodbe je, da je veljavna le tedaj, v kolikor se z njo strinjajo vsi, ki so bili po zakonu poklicani, da dedujejo. Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.Pogodba o dosmrtnem preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se preživljalec zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika – preživljanca, drugi pogodbenik pa izjavi, da mu po smrti zapušča vse premoženje ali del premoženja. Tudi ta pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.Pogodba o preužitku

S pogodbo o preužitku se preužitkar zavezuje, da bo na prevzemnika prenesel lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Tudi za to pogodbo je značilno da si preužitkar zagotovi določene pravice v breme prevzemnika (pravico stanovanja, rento ipd.) Pogodba o preužitku mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa..

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

18

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

2

Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

23