Zakoličba objekta

Objavljeno: 05.02.2020

Načrtovanje hiše, Geodet

Zakoličbo objekta je potrebno izvesti v skladu z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo pred začetkom gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta. Zakoličbo izvede pooblaščeni inženir s področja geodezije.

Arhitekt pripravi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na osnovi geodetskega načrta umesti objekt v prostor (v primeru novogradnje ali dozidave). Ena izmed sestavin dokumentacije za gradbeno dovoljenje so tudi elementi za zakoličenje (zakoličbena situacija). Na zakoličbeni situaciji je prikazan položaj objekta glede na sosednje objekte, podane so dimenzije objekta, odmiki od sosednjih zemljišč, tlorisna velikost objekta ter tudi karakteristične višine – višinski gabarit (kota tlaka pritličja, kota slemena, kota kapi…). Na osnovi podatkov zakoličbene situacije ter geodetskega načrta za DGD, geodet pripravi podatke za zakoličbo. Na gradbišču lahko geodet najprej naredi grobo zakoličbo (če je teren razgiban), tako da izvajalci gradbenih del pripravijo zemljišče za gradnjo. Nato sledi fina zakoličba, kjer geodet na osnovi zakoličbene situacije zakoliči vogale objekta. Vogali so označeni s količkom in žebljem ali na kakšen drug primeren način.

Po opravljenem delu na terenu geodet izdela zakoličbeni zapisnik. Ta vsebuje podatke o zakoličenih koordinatah, oseh, višinah in drugih zakoličenih točkah, podatke o gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bila zakoličba izvedena, podatke o podjetju in pooblaščenem inženirju, ki je zakoličbo izvedel, datumu zakoličbe, skico zakoličbe in podatke o morebitnih odstopanjih (60. člen Gradbenega zakona).

Če so odstopanja tolikšna, da onemogočajo izpolnitev pogojev iz gradbenega dovoljenja, se lahko zakoličenje objekta opravi na podlagi spremenjenega ali novega gradbenega dovoljenja, razen v primeru dopustnih odstopanj , ki so navedena v 66. členu Gradbenega zakona (ne posega se na druga zemljišča, posamezne zunanje dimenzije stavbe se ne povečajo za več kot 0,3m, odstopanje ne vpliva na mnenja in pogoje pristojnih organov, ne spremeni se namembnost objekta).

Ko je zakoličba na terenu opravljena in je bil investitorju predan zakoličbeni zapisnik, mora investitor osem dni pred pričetkom izvajanja gradnje, pri pristojnem upravnem organu prijaviti začetek gradnje.


Če potrebujete geodetske storitve ali geodetska dela kjerkoli v Sloveniji (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, vpis stavbe v kataster stavb, geodetski načrt, zakoličba…), se priporočamo!


Geolinija, geodetske storitve, Janez Mlakar s.p.

Cankarjeva ulica 40, 5000 Nova Gorica

www.geolinija.si

info@geolinija.si

041 930 023

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
Naši partnerji
COINHAB PROJEKTI
Eksluzivna stanovanja na Vižmarjih

29.12.2020

Ljubljana - Šiška, Vižmarje

Gradbeno zemljišče za večstanovanjski blok Ljubljana Trnovo

01.07.2018

Ljubljana - Vič, LJ-Vič

1

Dvostanovanjska hiša Vižmarje

17.03.2016

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

31